Tay Partners

律師

陳美燕
赫特福德郡大學法學系
電郵: angeline.tan@taypartners.com.my

佳敏
利茲大學法學系
電郵: ariadne.ng@taypartners.com.my

陳美燕

倫敦大學法學系

電郵: meiyan.chen@taypartners.com.my

林温欣
馬來亞大學法學系
電郵: erin.lim@taypartners.com.my

許維文
倫敦大學法學系
電郵: weiwen.khor@taypartners.com.my

詩萍
馬來亞大學法學系
電郵: shupyng.ng@taypartners.com.my

惠甜
倫敦大學法學系
電郵: huitian.ooi@taypartners.com.my

潘俊
馬來西亞國民大學法學系
電郵: junwen.pua@taypartners.com.my

林嘉
貝爾法斯特女王大學法學系
電郵: trisha.lim@taypartners.com.my

佩珊
倫敦大學法學系
電郵: veronnie.thu@taypartners.com.my